تبلیغات
* - آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 17 اردیبهشت 1390
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
 
تعاریف :

1.   دانشگاه : به همه دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی ، روزانه وشبانه دولتی و غیردولتی (( دانشگاه)) گفته می شود.

2.   دانشكده : دانشكده واحدی ازیك دانشگاه است كه دررده خاصی ازعلوم فعالیت دارد مانند دانشكده علوم ، دانشكده برق دانشكده الهیات و  ...

3.   گروه آموزشی : گروه آموزشی واحدی ازیك دانشكده یا یك دانشگاه است كه دریك رشته خاص یاچند رشته متجانس فعالیت داردمانند گروه ریاضی و ...

4.   دوره : منظور از دوره در نظام آموزش عالی ، مدت زمانی است كه دانشجو  وارد دانشگاه شده و در یك رشته خاصی تحصیل می كند و در آن رشته فارغ التحصیل می شودمانند دوره كاردانی و ...  

5.   رشته : یكی از شعب فرعی گروه های علمی ( علوم پزشكی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی ومهندسی كشاورزی  ، هنر، تربیت معلم وعلمی - كاربردی ) است كه ازلحاظ موضوع كاملا مشخص وازدیگرموضوعات متمایزبوده وحداقل به یك كارایی مشخص می انجامد دروس مشترك دردو رشته متفاوت ، نباید از30درصدكل واحدهادرهردورشته تجاوز كند. 6.   گرایش : هریــك ازشعـب یك رشته كه ناظربریك تخصص باشد ، گرایش نامیده می شود اختلاف دروس در دوگرایش ازیك رشته نباید از7درصد كل واحدهای رشته كمتر واز30 درصد كل واحدها بیشترباشد.

7.    استاد: هرعضوهیئت علمی كه مسئولیت تدریس دروس نظری یاعملی رادردانشگاه برعهده دارداستاد نامیده میشود.

8.   اداره آموزش : منظورازاداره آموزش ، یك واحد اداری دریك دانشكده یاواحد دانشگاهی است كه همه امورآموزشی مربوط به دانشجویان اعم ازنام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری  نمرات واعلام نتایج رابرعهده دارد.

 

1

 

فصل اول – شرایط ورود به دانشگاه  

ماده 1 :  شرایط ورودبه دانشگاه آزاد اسلامی دردوره های كاردانی ، كارشناسی وكارشناسی ناپیوسته به شرح زیراست :

1-1            داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابرمصوبات مربوط  

1-2             نداشتن منع قانونی ازنظر خدمت وظیفه عمومی .

1-3         داشتن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم ویاگذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید برای دوره های كاردانی ، كارشناسی پیوسته یابرابرآن برای آموزشهای حوزوی ، گواهینامه دوره كاردانی رشته مربوط برحسب مورد ازدانشگاه آزاد اسلامی یادیگرموسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت فرهنگ وآموزش عالی یاوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی برای دوره كارشناسی ناپیوسته ،همچنین داشتن مدرك دیپلم كاردانش یافنی وحرفه ای نظام جدید متوســطه قابل قبول برای كاردانی پیوسته دارندگان مدرك معادل فوق دیپلم نمی توانند درآزمون ورودی دوره كارشناسی ناپیوسته شركت نمایند . مگرآن دسته ازفارغ التحصیلان خارج ازكشوركه درمدرك تحصیلی ارزیابی شده آنان اجازه ادامه تحصیل درمقطع بالاترقید شده باشد.

1-4              پذیرفته شدن درآزمون ورودی. 

   2  فصل دوم – ثبت نام

تبصره ماده 2: درمواردی كه تعداد پذیرفته شدگان بیش ازظرفیت مصوب دانشگاه باشد وامكانات آموزشی دانشگاه اجازه ثبت نام آنان رادرنیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجازاست براساس رتبه ونمره كل آزمون تعدادی ازپذیرفته شدگان رابرای نیمسال دوم ثبت نمام نماید.

ماده 3: درصورتی كه ظرفیت پذیرش دانشجودرواحد تكمیل شده باشد وواحدامكانات آموزشی لازم رابرای پذیرش دانشجویان متاخر داشته باشد میتواندباتائید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مركزی اعلام كند.

تبصره 1: حداكثرتاخیر متقاضی برای ثبت نام درمقطع تحصیلی كاردانی (پیوسته ،ناپیوسته وآموزش معلمان) وكارشناس (پیوسته ، ناپیوسته وآموزش معلمان ) یك سال اززمان پذیرش درآزمون ورودی میباشد مشروط براینكه :

الف – متقاضی ذكورازنظر   نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد

ب – هنگام ثبت نام مدرك پایه داشته باشد

ج- واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . درغیراینصورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.

د- مدت تاخیرجزو سنوات مجازبه تحصیل دانشجو محسوب وواحد دانشگاهی موظف است برای این مدت مرخصی تحصیلی صادرنماید.

-  ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده 4: دانشجویان موظفند درمهلت های تعیین شده درتقویم دانشگاهی برای ثبت نام وانتخاب واحد درسی به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند درصورتی كه تاخیردرثبت نام  ازسه شانزدهم ساعات هردرس بیشترنشود نام نویسی دانشجو بانظرمدیر گروه آموزشی مربوط وتائید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امكان پذیراست دراین حال مدت تاخیرجزو حدنصاب غیبت دانشجومحسوب می شود.

تبصره : دانشجویانی كه پس ازانقضای مهلت تعیین شده درهرنیمسال برای ثبت نام مراجعه كنند حق انتخاب واحد درسی رادرآن نیمسال نخواهند داشت لیكن درصورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی مدت غیبت بارعایت ماده 48 این آیین نامه بعنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردددراین حال دانشجوموظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد.

ماده 5: تحصــیل دردانـــشگاه آزاد اسلامی بصورت حضوری وتمام وقت است . مگربرای دوره هایی كه رسما” مستثنی شده باشد.

-  منع  تحصیلی همزمان

ماده 6: دانشجو  دریك زمان حق نام نویسی وادامه تحصیل دربیش ازیك رشته ودرهررشته بیش  ازیك گرایش دریك یاچند دانشگاه یاموسسه آموزش عالی یادرنظام آموزش تمام وقت یاپاره وقت رانخواهد داشت درصورت تخلف ، ازادامه تحصیل دریكی ازرشته های انتخابی به تشخیص كمیسیون موارد خاص آموزشی ودانشجویی سازمان مركزی محروم وسوابق تحصیلی وی درآن رشته باطل اعلام میشودودانشجوموظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد. 

 


3
 فصل سوم – نظام آموزشی

ماده 7: آموزش دردانشگاه آزاد اسلامی براساس نظام واحدی است .

ماده 8: درنظام واحدی ارزش هردرس باتعداد واحدهای آن درس سنجیده می شودوقبولی یاردی دانشجودریك درس به همان درس محدود می گردد.

 -         تعریف واحد درسی

 ماده 9: یك واحد درسی نظری ، مقدار درسی است كه مفاد آن طی 16 جلسه یك ساعتی آموزش  داده می شود این زمان برای هروادحددرس عملی وآزمایشگاهی  32 ساعت ، كارگاهی 48 ساعت وعملیات صحرایی 64 ساعت میباشد.

تبصره 1: اجرای دوره های كارآموزی وكارورزی درموارد مربوط براساس مدت تعیین شده درسرفصل مصوب وآئیننامه های   مربوطه خواهد بود.

تبصره 2: چنانچه میزان ساعات دروس موضوع ماده 9 باساعت تعیین شده دربعضی ازسرفصلها مغایرت داشته باشد ساعات مندرج درسرفصل ملاك عمل خواهد بود.

-         سال تحصیلی

ماده 10: هرسال تحصیلی مركب ازدونیمسال تحصیلی وبرحسب لزوم یك دوره تابستانی است هرنیمسال تحصیلی شامل 16 هفته وهردوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است .

تبصره : مدت امتحانات پایان هریك ازدونیمسال تحصیلی ودوره تابستانی ، جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

-         نظام درسی

ماده 13: دروس دانشگاهی ازلحاظ محتوا به دروس عمومی ، پایه، اصلی وتخصصی تقسیم می شود.

3-14- درس پیشنیاز: درسی است كه درك مطالب آن برای یادگیری درس یادروس دیگری ملازمه دارد وباید قبل ازآن درس یادروس ارائه گردد.

4-14-دروس همنیاز: دروسی هستند كه باید دریك نیمسال یادروه تابستان ارایه گردند. 

 


5  
 فصل پنجم : تعداد واحدهای درسی وطول  مدت تحصیلی

ماده 18: تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هریك ازدوره های كاردانی وكارشناسی ناپیوسته ، كارشناس پیوسته وكارشناسی ارشد پیوسته برحسب رشته تحصیلی براساس سرفصل مصوب وبخشنامه های ذیربط تعیین می گردد.

ماده 19: تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت دریك نیمسال تحصیلی نمی تواند  از12 واحد كمترو از 20 واحد بیشترباشد.

تبصره 5 : دانشجویی كه میانگین نمرات نیمسال قبل او 17 یابیشترباشد می تواند درنیمسال بعد تا24 واحد درسی انتخاب كند.

-         انتخاب همزمان درس پیشنیازو وابسته

ماده 23: درصورتیكه دانشجو یك بارازیك درس پیشنیازنمره قبولی كسب ننماید می تواندآن درس رابادرس  یادروس وابسته دریكی ازنیمسال های بعد انتخاب وبگذراندبدیهی است چنانچه دردرس پیشنیازنمره قبولی كسب نكرده وازدرس وابسته نمره قبولی كسب نماید دراین صورت نمره قبولی درس وابسته حذف میگرددتامجددا” آنها رادرنیمسال های بعد اخذ نماید.

-         واحد های دوره تابستان

ماده 27 : حداكثرواحد های انتخابی مجازبرای دوره تابستانی 6 واحد است وبرای دانشجویانی كه درتابستان فارغ التحصیل می گردند 7واحد میباشد.

تبصره 2: دانشجو  دردوران تحصیل می تواند باموافقت واحد مبدادوره تابستانی خودرادرواحدهای دانشگاهی دیگربگذراند.

-         حداكثرمدت مجازتحصیل

ماده 28: حداكثرمدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت دردوره های كاردانی وكارشناسی ناپیوسته 3 سال ، كارشناسی پیوسته 6سال وكارشناسی ارشد پیوسته 5/8 سال است . درصورتیكه دانشجونتواند واحدهای دوره رابرحسب مورد درحداكثرمدت مجازتحصیلی باموفقیت بگذراندازادامه تحصیلی محروم می شود.

 

  6
 

فصل ششم -  حضوروغیاب دانشجو

ماده 30 : حضوردانشجودرتمامی برنامه های درسی اعم ازنظری، عملی ، نظری – عملی ، كاربردی ، كارورزی ودیگرفعالیت های آموزشی الزامی است .

ماده 31: غیبت غیرموجه دانشجودربیش ازسه شانزدهم ساعات هریك ازدروس عملی ، نظری – عملی ، كاربردی ، كارورزی درطول نیمسال موجب گرفتن  نمره صفرازآن درس خواهد بودونمره مزبورتحت هیچ شرایطی ازكارنامه حذف نخواهد شد.

تبصره :   غیبت غیرموجه دانشجودر3 درس ازدروس موضوع ماده 31 موجب حذف آن 3 درس خواهد شد.

ماده 32: غیبت موجه دانشجو  دربیش ازسه شانزدهم ساعات هریك ازدروس عملی ، نظری – عملی ، كاربردی ، كارورزی درطول نیمسال موجب حذف آن درس میشود . دراین صورت استثنائا” رعایت حداقل 12 واحد درنیمسال لازم نیست . اما نیمسال مزبوربعنوان نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلی دانشجومحسوب میگردد. چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجودرهرحال كمتراز12 باشد براساس ماده 45 این نامه مشروط محسوب می شود.

تبصره 1: حذف درس براثرغیبت موجه وغیبت غیرموجه موضوع تبصره ماده 31 و32 موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم ازثابت ومتغیرنخواهد بود.

تبصره 2: درمورد دروسی كه شامل دوقسمت نظری وعملی باشد درصورتیكه غیبت دانشجوازسه شانزدهم ساعات مربوط به هریك ازدوقسمت تجاوز كند دانشجوبرای تمام آن درس غایب محسوب میشود.

ماده 34: میزان غیبتها براساس حضور وغیاب هفتگی اساتید كه قبل ازشروع امتحانات ونیمسال به اداره آموزشی گزارش میشود محاسبه میگردد.

-  غیبت درجلسه امتحان

 ماده 35: غیبت موجه درجلسه امتحان هردرس ونیزغیبت غیرموجه تا3 درس موجب حذف آن درس می شود.

تبصره 1: غیبت غیرموجه درجلسه امتحان بیش از3 درس به منزله نمره صفردرامتحان آن درس یادروس خواهد بود.

تبصره 2 : تشخیص غیبت موجه دانشجو به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است .
 

 

7
 

فصل هفتم – حذف واضافه درس

ماده 36 : دانشجو میتواند پس ازآغاز هرنیمسال تحصیلی درمهلتی كه درتقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی ازدروس انتخابی خود رادرصورت موافقت گروه آموزشی مربوطه حذف كند ویابرای درس یادروسی  دیگرعلاوه برآنچه قبلا انتخاب كرده است بارعایت سقف مقرر ثبت نام نماید.

-  حذف اضطراری

ماده 37: دانشجو میتواند تاپنج هفته قبل ازپایان نیمسال تحصیلی فقط یكی ازدروس های نظری تاعملی یاعملی – نظری خود راحذف كند ، مشروط به اینكه واحد های درس باقی مانده وی از12 واحد كمترنشود.

تبصره : عدم حضوردانشجودرجلسه  امتحان درسی كه براساس این ماده حذف كرده ، غیبت موجه منظور می گردد.

-  حذف كلیه واحد های انتخابی

ماده 38: حــــذف كلیه واحد های انتخابی دریك نیمسال تحصیلی تنها درصورتی مجازاست كه دانشجو بنابه تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذیربط قادربه ادامه

تحصیلی درآن نیمسال نمیباشددراین حال نیمسال مزبوربه عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.

تبصره : چنانچه به دلایلی شورای آموزشی واحد به موقع تشكیل نشود واین كارموجب لطمه به دانشجوگردد نظرمعاونت آموزشی واحد، ملاك عمل خواهد بود.

 8
 

 فصل هشتم – حداقل نمره قبولی

ماده 41: حداقل نمره قبولی درهردرس 10 میباشد دانشجویی كه درهریك ازدروس الزامی مردود شود ملزم به تكرار آن درس است .

تبصره 1: اگردانشجویی دریك درس انتخابی یااختیاری مردود شد، به جای آن درس میتواند  ازجدول دروس انتخابی یااختیاری دربرنامه مصوب ، درس دیگری رانتخاب نماید.

تبصره 2: برای هردرس درطول دوران تحصیل حداكثریك نمره مردودی ثبت میگرددوچنانچه دانشجوچند باردریك درس مردود شد نمره مردودی دفعه دوم وبه بعد ثبت نمی شود ودرس حذف می گردد.

تبصره 3: برای درس یادروسی كه شامل دوقسمت نظری وعملی است ودارای یك كددرسرفصل میباشد ارزیابی هرقسمت بصورت مستقل صورت میگیرد ولی میانگین آنها ملاك ارزیابی است مشروط براینكه دانشجو درامتحان هردوقسمت درس شركت كرده باشد درصورتیكه دریك قسمت درس نمره كمتر از10 احرازشده باشد امامیانكین آنها 10 یابالاترگردد نیاز به تكراردرس نخواهد بود اماچنانچه میانگین آنها كمتراز10باشد دانشجو باید هردوقسمت درسی رامجددا” بگذراند.

-  اعلام نمرات

ماده 42 : نتایج امتحانات هردرس باید حداكثر تایك هفته پس  ازتاریخ برگزاری امتحان آن درس به آموزش دانشكده یاواحد دانشگاهی اعلام گردد.

تبصره 1: پس ازاعلام نتایج ، دانشجو می تواند حداكثرتایك هفته درخواست تجدید نظردرنمره امتحانات خود رابه گروه آموزشی مربوطه تسلیم كند.

تبصره 2:  نمره امتحانی پس ازاعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی مطلقا” قابل تغییرنیست.

تبصره 3: نتایج كلی امتحانات هرنیمسال باید حداكثریك هفته قبل ازنام نویسی  نیمسال بعد اعلام شده باشد.

- نام نویسی مشروط

ماده 45: میانگین نمرات دانشجودرهرنیمسال نباید كمتراز12 باشد، درغیراینصورت مشروط محسوب ونام نویسی دانشجودرنیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

-  اخراج داشنجوی مشروط

ماده 46: دانشجویان دوره های كاردانی وكارشناسی ناپیوسته كه دردونیمسال اعم ازمتوالی یامتناوب ودانشجویان دروه های كارشناسی وكارشناسی ارشد پیوسته ، كه درسه نیمسال متوالی یاچهارنیمسال متناوب میانگین نمرات نیمسال آنان كمتراز12 ومیانگین كل نمرات آن تاپایان آن نیمسال كمتراز10باشد اخراج می گردند.

تبصره 1: به دانشجویانی كه برای اولین بارمشمول ماده 46 می گردنددرصورتی كه میانگین كل آنها حداقل 10باشد یك نیمسال ( بااخذتعهد) ارفاق می گرددتاتحصیل نمایند.

تبصره 2 : به دانشجویان مشمول تبصره یك این ماده كه درترم ارفاقی ، هم میانگین ترمی  وهم میانگین كل 11  وبالاترگردد مجوز ادامه تحصیل ازطرف معاون آموزشی واحد دانشگاهی  داده میشود ودرصورتیكه سقف سنوات مجازتحصیلی آنان به اتمام رسیده باشد به شرط نداشتن منع نظام وظیفه درنظام آموزش پاره وقت به تحصیل می پردازند.

-  نیمسال جبرانی

ماده 47 :     دانشجویان دوره كاردانی وكارشناسی ناپیوسته كه كلیه دروس دوره را گذرانده اند درصورت تمایل برای بالابردن میانگین كل نمرات وكاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود میتوانند درپایان دوره حداكثر 14 واحد ازدرس هایی راكه نمره كتراز12 اخذ كرده اند رادریك نیمسال ودانشجویان دوره كارشناسی پیوسته حداكثرتاسقف 20 واحد درسی ازدرس هایی كه نمرات آنان كمتراز12 باشد دردونیمسال تكراركنند. مشروط براینكه مدت تحصیل آنان بااحتساب این مدت ازسقف مجاز دوره تجاوز نكند درغیراینصورت به سیستم پاره وقت منتقل میگردند. چنانچه دانشجوبرای این منظورفقط یك درس نظری انتخاب نماید بصورت معرفی به استاد می گذراند. 

9
 فصل نهم – مرخصی تحصیلی

ماده 48: دانشجومیتواند درهریك اردوره های كاردانی وكارشناس ناپیوسته ، حداكثردونیمسال ودردوره های كارشناس پیوسته وكارشناسی ارشد پیوسته چهارنیمسال  ازمرخصی تحصیلی استفاده كند.

تبصره 1: استفاده ازمرخصی تحصیلی درچند نیمسال متوالی بلامانع است . بااین همه دانشجوموظف است برای هرنیمسال درخواست خود رامطابق ماده 49 این آیین نامه جداگانه به واحد دانشگاهی ذی ربط تسلیم نموده موافقت لازم رابرای مرخصی تحصیلی درهمان نیمسال كسب كند.

ماده 49: تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت كتبی ، حداقل دوهفته قبل ازشروع نام نویسی توسط  دانشجو به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم گردد. 

 

10
 فصل دهم – انصراف ازتحصیل

ماده 50:  دانشجودرصورت تمایل میتواند درخواست انصراف ازتحصیل نماید . دانشجوی منصرف ازتحصیل باید هزینه انصراف رابرابرآخرین دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوی انصرافی میتواند به فاصله سه ماه انصراف خود راپس بگیرددرغیراینصورت واحد دانشگاهی باید حكم  انصراف راصادروبه دانشجو ابلاغ نماید . صدور حكم     انصراف قبل ازگذشت 3 ماه بادرخواست كتبی دانشجووولی دانشجوبلامانع است .

ماده 51: عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی ( بدون اخذ مرخصی ) دریك نیمسال انصراف ازتحصیل محسوب می شودودانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل رانخواهد داشت .

تبصره : درموارد استثنائی كه ترك تحصیل دانشجو موجه باشد باید حداقل یك ماه قبل ازپایان همان نیمسال دلایل آن رابه واحد دانشگاهی اعلام نماید . درصورت تائید موجه بودن ترك تحصیل توسط واحد دانشگاهی ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجومحسوب میشود. 

11
 فصل یازدهم – مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی ومیهمان

ماده 52  : دانشجویانی كه ازیك واحد دانشگاهی به واحد دیگردرهمان رشته ومقطع تحصیلی قبلی بامجوز سازمان مركزی انتقال مییابندتمام نمرات درسی آنان اعم ازقبولی یاردی وسوابق آموزشی آنان ازلحاظ مشروطی وموارد دیگرعینا” درسوابق آنها درواحد مقصد ضبط ودركارنامه وی ثبت می گردددراین حال كلیه واحد های درسی گذرانده شده قبلی بانمره 10 وبالاتردرواحد مقصد پذیرفته می شود.

این قبیل دانشجویان مشمول پرداخت هزینه انتقال برابرآخرین تعرفه دانشگاه خواهند بود.

ماده 53: مدرك فراغت ازتحصیلی دانشجویان انتقالی درهرحال توسط واحد دانشگاهی مقصد صادرمیشود.

تبصره : دانشجوی میهمان علاوه برپرداخت شهریه ثابت ومتغیرهرنیمسال به واحد دانشگاهی مقصد بایستی شهریه ثابت آن نیمسال رابه واحد مبدا وهزینه انتقال موقت رابرابرآخرین دستورالعمل ازطریق واحد مبدا به سازمان مركزی دانشگاه بپردازد.

-تغییر رشته

(( تغییررشته دردانشگاه آزاد  اسلامی  صورت نمی گیرد)) 

13
 فصل سیزدهم – معادل سازی واحد های درسی گذرانده شده

ماده 67 : معادلسازی واحدهای  درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی كه قبلا” دروسی رادریكی ازواحد های دانشگاهی ویاسایرموسسات آموزش عالی معتبرداخل یاخارج ازكشورگذرانده اند ، مشروط براینكه :

1-67- دانشجوباتوجه به سوابق تحصیلی خود مجازبه تحصیل  دررشته جدید باشد.

2-67 - دانشجو ازطریق آزمون سراسری وارد دانشگاه یاموسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

3-67 - دروس  گذرانده شده قبلی ازنظرتعداد واحد درسی كمترازتعدادواحد درسی دوره جدید نباشد.

4-67 - محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل 80% بامحتوای دروس مشابه دررشته جدید مطابقت داشته ونمره هریك ازدروس كمتراز12نباشد. 

14
   نظام آموزشی پاره وقت

ماده 1: درجهت پاسخگویی به نیاز آن عده ازمتقاضیانی كه به هردلیل نمیتوانند دردوره تمام وقت دانشگاه  آزاد اسلامی به ادامه تحصیل بپردازند ، نظام آموزش پاره وقت درمقاطع كاردانی ، كارشناس ناپیوسته وكارشناس پیوسته به اجراگزارده می شود.

ماده 4:  عنوان ، حجم ومحتوای دروس هررشته درنظام آموزش  پاره وقت ، عینا” همان محتو وحجم دروس دربرنامه های نظام آموزش تمام وقت دانشگاه است . بنابراین ازحیث برنامه درسی هیچگونه اختلافی بین دونظام آموزش پاره وقت وتمام وقت وجود ندارد.

ماده 5:  درنظام آموزش پاره وقت ، دانشجومجازاست ، حداقل 10 واحد وحداكثر20 واحد درسی رادرهرنیمسال تحصیلی انتخاب كند.

تبصره 1: درمواردی كه میانگین نمرات نیمسال قبل دانشجوحداقل 17 باشد دانشجو میتواند بانظرگروه آموزش ذیربط برای نیمسال بعد تا24 واحد درسی را انتخاب بكند.

ماده  6: حداكثرمدت مجازتحصیل برای دوره كاردانی 4 سال وبرای دوره كارشناسی 8سال است .

تبصره : حداكثر مدت مجازتحصیل برای دانشجویان دوره كارشناسی كه ازمعافیت تحصیلی استفاده می نمایند 7 سال است .ارسال توسط احمدرضا ضرغامی
نظر سنجی
به نظر شما امکانات ورزشی دانشگاه آزاد آبادان در چه حدی است ؟

اشتراک گذاری
آب و هوا

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت